Velkommen til Østermølle

Østermølle er en specialafdeling på Rolighedsskolen. I afdelingen undervises fysisk og psykisk udviklingshæmmede elever fra 6 til 18 år. Elevtallet ligger på knap 60 elever. Eleverne kommer fra hele Thisted Kommune og også fra omkringliggende kommuner. Det er PPR i Thisted Kommune, som henviser til Østermølleafdelingen.

Østermølle er en almindelig folkeskole og underlagt Folkeskolelovens bestemmelser. På afdelingen undervises eleverne i alle folkeskolens fag, men undervisningen er tilpasset og tilrettelagt i forhold til den enkelte elevs kompetencer og udviklingstrin.

Undervisningen varetages af specialuddannede lærere og pædagoger, og et antal pædagogmedhjælpere assisterer i undervisningen.
Afdelingen er fysisk en del af Rolighedsskolen og deler faglokaler med denne.
 
På Østermølleafdelingen er der i den daglige undervisning særlig fokus på kommunikationsundervisningen for at give alle elever mulighed for at udtrykke sig så varieret og præcist som muligt. Derudover er der fokus på at udnytte alle de hjælpemidler – elektroniske som ikke elektroniske, vi har til rådighed for at gøre undervisningen relevant og effektiv i forhold til den enkelte elev.
 
Hverdagen er også præget af masser af arbejde med de praktisk–musiske fag, hjemkundskab, idræt, billedkunst, sløjd og sang og musik, ligesom fælles morgensang, emneuger, skolefester osv. er en naturlig del af skolegangen på Østermølle.
 
Forældre er altid velkomne på afdelingen, og man er velkommen til at henvende sig, hvis man gerne vil vide mere.
 
Per Overgaard
Skoleleder